Specializace

Doprava

Komentáře k předpisům

Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI). Sdělení Ministerstva zahraničních věcí (32/2006 Sb. m. s.)
J. Lojda

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COTIF). Vyhláška ministra zahraničních věcí (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb., v aktuálním znění, viz sdělení 65/2015 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lojda

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lojda

Zákon o dráhách (266/1994 Sb.)
J. Lojda

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (56/2001 Sb.) 2020
M. Tichý, M. Šoc

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Bušta, J. Kněžínek, A. Seidl

Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lojda

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.)
P. Bušta, J. Kněžínek

Časopisy

Právo v přepravě a zasilatelství

Vybraná judikatura – Doprava

Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací
P. Hrdlička, J. Kněžínek, P. Mlsna

Monografie a praktické příručky

Drogy v dopravě
M. Blažejovský

Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
P. Kolář

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)
B. Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo)
B. Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
B. Poláček

Mezinárodní přepravní doklady ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
B. Poláček, R. Novák

Právo civilního letectví
T. Smejkalová, L. Pichlerová

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. vydání
Nakladatelství Leges – J. Krofta

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu
O. Frinta

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství – Právo prakticky
P. Sedláček, M. Florián

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.