Specializace

Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II obsahuje kompletní Specializaci Pracovní právo a sociální zabezpečení I.

Komentáře k předpisům

Zákoník práce – Praktický komentář (262/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt a kolektiv

Zákoník práce (262/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Vysokajová, B. Kahle, N. Randlová, P. Hůrka, J. Doležílek

Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – Praktický komentář. PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt a kolektiv

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích (591/2006 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Vala

Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Vala

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.)
J. Vala

Vyhláška Ministerstva financí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) – Praktický komentář PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)
P. Motyčková

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Přib, Š. Chotěborská, K. Cimlerová

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Seidl

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – Praktický komentář (582/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Voříšek a kolektiv

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
K. Cimlerová, Š. Chotěborská

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (111/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Smolek, P. Válek, J. Kněžínek, P. Gajdušek, E. Riedlová, I. Chmielová Dalajková, B. Kahle

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Stádník, L. Kyselová

Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
L. Steinichová a kolektiv

Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) – Praktický komentář PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Časopisy

Bezpečnost a hygiena práce

Personální a sociálněprávní kartotéka (PSK)

Práce a mzda

Vybraná judikatura – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Meritum

Mzdy 2020, 2019 – 2017 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Šubrt, A. Chládková, P. Bukovjan a kolektiv

Monografie a praktické příručky

Age management v organizacích
H. Urbancová

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
J. Pichrt, M. Štefko, J. Morávek

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?
J. Pichrt, J. Morávek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Neugebauer

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
T. Kadlecová

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů
B. Šubrt

Jak skončit pracovní poměr ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Nesčáková – Nakladatelství Grada

Kdy do důchodu a za kolik ZAŘAZENO V ROCE 2019
J.Přib – Nakladatelství Grada

Mzdové účetnictví 2019, 2018 – 2013 ZAŘAZENO V ROCE 2019
  J. Přib, V. Vybíhal- Nakladatelství Grada

Mzdové účetnictví ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
 V. Vybíhal – Nakladatelství Grada

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
E. Janečková

Organization, well-being and flexibility in employment law: current issues ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Tomšej

Personalistika pro manažery a personalisty ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Šikýř – Nakladatelství Grada

Personalistka, 6. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
A. Chládková, P. Bukovjan

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
J. Tauchen

Pracovnělékařské služby, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej

Pracovní právo pro neprávníky ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Pracovní právo v praxi
  A. Kottnauer- Nakladatelství Leges

Pracovník v Evropské unii
T. Kunertová- Nakladatelství Leges

Pracuje, pracuješ, pracujeme…
J. Kociánová, J. Zrutský

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
N. Randlová

Sociální právo EU
I. Tomeš, K. Koldinská, F. Křepelka

Sdílená ekonomika a delikty ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Pichrt

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?
J. Pichrt, R. Boháč, J. Morávek

Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Pichrt

Skončení pracovního poměru ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
A. Mlýnková

Služební vztahy a výkon závislé práce
J. Pichrt, M. Kopecký, J. Morávek (eds.)

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích
J. Vala

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání
T. Neugebauer

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
P. Janeček

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – ed.
P. Bukovjan

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – II. díl – ed.
P. Bukovjan

Zákoník práce 2020 s výkladem ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Neščáková- Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi – komplexní průvodce ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Macháček

Zaměstnanecké participativní modely ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej, J. Pichrt

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej

Zdraví a nemoc zaměstnance ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 1 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.